SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w grudniu 2013r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko piątek, 17 stycznia 2014 10:42

W miesiącu grudniu 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 18 osób, w ujęciu miesięcznym.  W  grudniu  bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było  3360  osób, zaś w listopadzie  2013 r.  – 3342 osoby.   W porównaniu z ubiegłym rokiem (w  grudniu 2012 roku było 3168 osób bezrobotnych) nastąpił wzrost o 192 osoby.

  •  
  • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2013 r. wyniosła  3360 osób (w tym 1522 to kobiety)  i była wyższa niż przed miesiącem o 18 osób.  (tj. o 0,5% więcej)
  •  
  • W  grudniu  2013 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 274 osoby, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskały 34 osoby, co stanowi 12,4% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 87,6% (240  osób) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 29 osób po stażu  i 4 po robotach publicznych,1 po szkoleniu.
  •  
  • Na dzień 31.12.2013r. na wsi zamieszkiwało 2007  osób  bezrobotnych  (59,7%) tj.  o 15 osób więcej jak w listopadzie  2013r.-  1992  osoby, a w porównaniu z grudniem  2012 roku – 1892 osoby, o 115 osób więcej.
  •  
  • Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wyniosła 384 osoby i była wyższa  o 22 osoby niż  w miesiącu listopadzie 2013r. (362 osoby)

Więcej…

 

Zapraszamy do zgłaszania potrzeb szkoleniowych na rok 2014

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko piątek, 17 stycznia 2014 10:35

Informujemy, że rozpoczęliśmy pracę nad planem szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych na 2014 rok.

 

Zapraszamy:

·       osoby bezrobotne i inne osoby uprawnione do szkoleń

·       pracodawców, organizacje pracodawców oraz organizacje związkowe,

·       ośrodki pomocy społecznej,

·       instytucje szkoleniowe,

·       pozostałych partnerów rynku pracy

 

do zgłaszania informacji o potrzebach szkoleniowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Więcej…

 
 

Nabór wniosków o zawarcie umowy

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 13 stycznia 2014 13:29

Powiatowy Urząd Pracy w Kolniew związku z kontynuacją w 2014 roku projektu systemowego

 „Nowe wyzwania – lepsze perspektywy” realizowanego w ramach:

Priorytetu VIRynek pracy otwarty dla wszystkich

Działania 6.1Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.3Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy

-o przyznanie  dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne

- o refundację kosztów doposażenia  lub wyposażenia stanowiska pracy

- o  organizowanie prac interwencyjnych

 

Wnioski od pracodawców i osób bezrobotnych będą przyjmowane od 13.01.2014 rokudo wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na powyższe formy wsparcia.

 

Wnioski  należy  składać  wyłącznie  w  formie  pisemnej  w  sekretariacie  urzędu,  pokój  nr  17 I  piętro w  godzinach pracy urzędu

7.30 – 15.30,na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Druki  wniosków  po  ogłoszeniu  naboru  będą  dostępne  w siedzibie urzędu pokój Nr 8 oraz na stronie internetowej www.pupkolno.pl

Więcej…

 
 

Nabór wniosków o zawarcie umowy - o zorganizowanie stażu

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko piątek, 03 stycznia 2014 13:39

Powiatowy Urząd Pracy w Kolniew związku z kontynuacją w 2014 roku projektu systemowego

 „Nowe wyzwania – lepsze perspektywy” realizowanego w ramach:

Priorytetu VIRynek pracy otwarty dla wszystkich

Działania 6.1Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.3Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy

- o zorganizowanie stażu

 

Wnioski od organizatorów stażu będą przyjmowane w terminie od  07.01.2014 do 17.01.2014 r.

Organizator  jest uprawniony do złożenia jednego wniosku.

Więcej…

 
 

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 09 grudnia 2013 08:17

 
 

Strona 2 z 37